Follow

Hvis man gerne vil følge folk fra Twitter på mastodon er man nødt til at have en server der danner bro.

Jeg ser generelt at beta.birdsite.live bliver anbefalet, men den er lige nu under 700% belastning!

Det sker fordi Twitter begrænser hvor meget adgang tredje-parter har.

Så i den decentrale ånd har jeg sat en birdsite instans op som folk meget gerne må bruge hvis de vil følge folk fra Twitter.

birdsite.gred.al

Undskyld for at sub-toot’e 🐘

@maiathecyberwitch det er lidt ironisk, for jeg kan nemlig ikke selv bruge den på min mastodon instance i øjeblikket.

Jeg har serveren stående hjemme hos min mor, men hendes netværk er lidt mærkeligt fordi serveren kan ikke forbinde til sit eget domæne—noget med hairpinning/loopback NAT.

Picture attached.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!